Dobór ograniczników przepięć

Ograniczniki przepięć są dobierane w zależności od konkretnej lokalizacji sieciowej, czyli zależnie od tego, czy będą chronić np. gniazda sieci kablowej, przejście kablowe, czy transformator. W każdym przypadku, lokalizacja posiada swoje szczególne warunki ochrony przeciwprzepięciowej.


Wybór napięcia roboczego UC ograniczników

Napięcie robocze, właściwości napięcia, oraz wszystkie parametry napięcia ogranicznika są zależne od wysokości kolumny bloków. I odwrotnie, poprzez wybór napięcia roboczego ustawiane są wszystkie parametry napięcia. Niewłaściwy wybór napięcia UC może mieć poważny negatywny wpływ na funkcjonowanie ogranicznika. Niewłaściwy wybór napięcia UC może mieć poważny negatywny wpływ na funkcjonowanie ogranicznika.

Niewłaściwy wybór napięcia UC ogranicznika może mieć poważny negatywny wpływ na jego funkcjonowanie:
 
Jeśli wybrane zostanie niskie napięcie UC, wówczas poziom ochrony URES oraz ryzyko awarii chronionego urządzenia będą niskie. Z drugiej strony jednak, ryzyko naprężenia termicznego ograniczników w wyniku przepięć przejściowych, czyli prawdopodobieństwo ich awarii będzie wysokie.
 
Jeśli wybrane zostanie wysokie napięcie UC, wówczas ryzyko awarii ograniczników w wyniku przejściowych przepięć będzie znikome, ale wysoki poziom ochrony URES będzie oznaczać wyższe prawdopodobieństwo zniszczenia chronionych urządzeń.

Prawidłowy wybór ciągłego napięcia UC ograniczników powinien oznaczać dobranie optymalnych parametrów ochrony, czyli zrównoważenie ryzyka awarii wynikającego z obu wymienionych przyczyn.
 
Parametry ochrony mogą zostać poprawione przez podłączenie ograniczników jak najbliżej chronionych urządzeń przy pomocy jak najkrótszych przewodów!
 
Ograniczniki chronią przed przepięciami na poziomie ochrony UP.  Poziom ochrony Up   to napięcie na zaciskach przy danym kształcie i szczytowej wartości przepływającego prądu. Wartości charakteryzujące poziom ochrony ogranicznika można znaleźć w naszym katalogu. Jest to napięcie szczątkowe ogranicznika URES

Charakterystyka ochrony przeciwprzepięciowej sieci średnie i niskonapięciowych

W sieciach niskiego napięcia oraz napowietrznych liniach średniego napięcia konieczna jest ochrona urządzeń głównie przed przepięciami atmosferycznymi. Przepięcia łączeniowe osiągają znacznie niższe poziomy napięcia i prądu niż przepięcia atmosferyczne.

W sieciach kablowych bez podłączenia linii napowietrznych największe przepięcia są wywoływane zwarciem i / lub przełączaniem.

Podstawowym zadaniem środków ochronny (w pełni uzasadnionych ekonomicznie) jest ochrona przy pomocy ograniczników przepięć urządzeń sieci niskiego napięcia przed zniszczeniem spowodowanym przepięciami atmosferycznymi oraz umożliwienie ochrony instalacji poprzez proporcjonalną redukcję przepięcia.

Zasady rozmieszczania i podłączenia do sieci niskiego napięcia

Ograniczniki przepięć w sieciach TN-C są podłączane pomiędzy przewodem fazowym a przewodem PEN (do gwiazdy) w miejscu jego uziemienia.
 
W przypadku, gdy ograniczniki zostaną umieszczone w miejscu, gdzie nie ma przewodu PEN z uziemieniem, uziemienie zostanie wykonane za pomocą oddzielnego uziomu.  W tym celu wystarczy pręt uziemiający 1 m lub równoważny jemu uziom. Wielkość rezystancji uziemienia ograniczników przepięć nie jest istotna dla ich funkcjonowania. Przy projektowaniu i realizacji uziemienia należy postępować zgodnie z normą PNE 33 0000-1.
 
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, ograniczniki przepięć podłączone między przewód fazowy i przewód PEN nie są uziemiane.
 
Ograniczniki przepięć w sieciach TT podłącza się między przewody robocze a główny przewód ochronny PE, z którego prąd upływu jest skierowany do ziemi przez zacisk testowy, przewód uziemienia i uziom.